Borduurpakketten.nl | Borduren | Alg. Voorwaarden

Alg. Voorwaarden

Alg. Voorwaarden

Artikel 1. Termen

In deze algemene voorwaarden van Pieterse Handwerken worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier: Pieterse Handwerken te Warnsveld, ook op internet handelend onder de naam www.borduurpakketten.nl.

Consument: Een wederpartij van leverancier die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Koper: Een wederpartij van de leverancier handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen leverancier en consument/koper.

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen leverancier en een consument/koper waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De opdracht of bestelling middels elektronische formulieren van de consument/koper aan leverancier geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij leverancier om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Aangegeven prijzen in aanbiedingen zijn in Euro's en inkl. BTW/omzetbelasting.

3. De consument/koper dient er voor zorg te dragen dat de juiste specificaties op de elektronische formulieren komen te staan.

4. Bestellingen worden verstuurd als "brievenbuspost" of "pakketpost". Hierbij worden bij bestellingen voor brievenbuspost tot 50 Euro verzend- en adminstratiekosten in rekening gebracht welke 4,00 Euro bedragen. Bestellingen hoger dan 50 Euro worden franco bij consument/koper thuis bezorgd. Bij pakketpost wordt vanaf 50 Euro 4,00 in mindering gebracht op de basispakketpostprijs.

Riscio van verzending is voor consument/koper.

5. Leverancier kan zonder vooraankondiging specificaties en prijzen wijzigen. Dit geldt uiteraard niet voor bestellingen die reeds geboekt zijn.

6. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument/koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Hieronder vallen ook type- en scanfouten.

7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Bij nabestellingen dient de consument/koper uit te gaan van de op dat moment te vinden prijzen op de internetsite.

8. Wanneer de consument/koper een volledig ingevuld elektronisch formulier doet toekomen aan de leverancier met de aanvraag tot levering van een produkt zal leverancier hierop reageren. Is de reaktie positief, dan is er sprake van een overeenkomst tussen consument/koper en leverancier.

9. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden accepteert de consument/koper electronische formulieren als geldig middel om tot overeenkomsten te komen.

Artikel 4. Levering

1.Bij verzending van een bestelling dient het aan leverancier verschuldigde bedrag vooruit door consument/koper per bank over te worden gemaakt.U kunt hier dus ook gebruik maken van uw Visa of Mastercard. Goederen worden z.s.m. naar consument/koper verstuurd nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt. Zodra de betaling binnen is of voor ons kontroleer baar is, wordt het pakket verzonden.

2.. Mocht leverancier niet in staat zijn om wat voor reden dan ook de door consument/koper bestelde artikelen binnen 30 dagen te leveren, dan is consument/koper gerechtigd de bestelling schriftelijk en kosteloos te annuleren met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Leverancier zal binnen 14 dagen het eventueel reeds naar hem overgemaakte faktuurbedrag terugboeken naar dit rekeningnummer.

3. Na ontvangst van de produkten heeft de consument/koper een afkoelingsperiode van 7 dagen. Hij mag zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst ontbinden en de produkten retour zenden, kosten voor verzending zijn dan voor rekening van consument/koper. Dit geldt echter niet voor aanbiedingen. Leverancier zal binnen 30 dagen het eventueel vooruitbetaalde bedrag terugstorten. Produkten die retour gezonden worden aan leverancier dienen onbeschadigd te zijn en in originele ongeopende verpakking te zitten. Ook dient de faktuur te worden meegezonden.

Artikel 5. Garantie

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

2. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, consument/koper of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde artikelen.

Artikel 6. Onderzoek/Reclames

1. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument/koper binnen acht dagen te melden aan de leverancier. Ook hiervoor wordt in overleg tussen leverancier en consument/koper een voor beide partijen acceptabele oplossing gezocht.

Artikel 7. Risico overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de produkten die voorwerp van overeenkomst zijn, gaat over op consument /koper op het moment waarop deze als "brievenbuspost" of pakketpost door leverancier bij de vervoerder wordt aangeboden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens consument/koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in artikel 5 is geregeld.

2. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van:

- Daden of nalatigheden van de consument/koper.

- Nalatigheden of ondeskundig handelen door de consument/koper wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde produkten.

- Beschadigingen aan geleverde produkten ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf.

- Normale slijtage aan de geleverde zaken.

- Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht. (UV-straling)

- Enige andere van buitenaf komende oorzaak.

- Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden.

- Overmacht, zie artikel 9.

- Niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten met leverancier niet nakomen.

- Besmettingen van consument/koper's computers door e-mail kontakt met leverancier. Leverancier zal zijn uiterste best doen risico's hiervan uit te sluiten. Consument/koper dient zelf e-mail/internet bestanden te scannen op virussen.

3. De op de internetsite vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingenzijn louter aangegeven als indicatie om een produkt te kunnen omschrijven/tonen. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend omdat deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen hier dus van afwijken.

Artikel 9. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden te komen tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan opzet of schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 10. Retourneren

1. Indien de consument/koper de bestelde artikelen wil retourneren om andere dan onder artikel 6 genoemde redenen, zullen kosten van verzending (brievenbuspost of pakketpost ) van leverancier naar consument/koper en van consument/koper naar leverancier, voor rekening zijn van consument/koper. Consument/koper mag retourneren binnen 14 dagen na afleverdatum. Aanbiedingen of speciaal bestelde artikelen vallen hier niet onder. Deze kunnen niet geretourneerd worden. Ook stoffen voor u op maat afgeknipt kunnen niet retour genomen worden. Ook patronen, gemaakt in opdracht, z.g.n fotoborduren, worden niet retour genomen. Alle verdere patronen mogen ook niet retour i..v.m. kopiŽren daarvan. Borduurgarens mogen niet geruild of retour gedaan, omdat niet te kontroleren valt of de strengetjes nog volledig zijn.

2. Het aankoopbedrag van de bestelling zal met aftrek van de verzendkosten binnen 14 dagen worden teruggestort op het door consument/koper aan leverancier doorgegeven rekeningnummer. Dit rekeningnummer dient door consument/koper te worden toegevoegd aan de te retourneren goederen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en consument/koper is het Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Niets van deze site mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Pieterse Handwerken gebruikt worden.

Winkelwagen

Aantal0
Bedrag   €0,00


Betalen met iDEAL Betalen met Giropay Betalen met Bancontact/Mister Cash Betalen met Sofort Uberweisung